10 iir Andersen-Hüs
   Zurück     Dänisch  Deutsch  Friesisch: Sönke Namanny

 Di Frasche Feriin for e Ååstermååre häi di 15.6.2003 tu en fiirstün lååsid. Thomas Heinsen begrööted da geeste. Hi sää, dåt we ouremätje fernäid deerouer san, dåt e feriin än üüs Andersen-Hüs önj da leeste tiin iir gödj foram kiimen san. Et as wörden, wan ai nuch bääder, as we üs dåt forstald hääwe. Üüsen ploon as amseet wörden, dåt hüs as wat, wat ai bloot e feriin forwise koon, et as uk for gemiinde, toorp än for üs frasche en wid haane bekånd objäkt eefter büten. Spräke, kultuur än laawen schan uk önj e tukamst heer en tuhüs heewe än laawed wårde.

Foon di 4. tu di 6.6.1993 hääwe we dåt Andersen-Hüs önj Klookris forstald, as üüsen wansch, üüs tuhüs, üüsen wäi.

Hi sää nuch iinjsen tunk tu åål da wat hülpen hääwe, dåt we dåt hüs füngen hääwe. Tu da wat bait bagen maning stüne årbeden, tu da wat üüsen wäi ma gängen san än ai tuleest tu e NOSPA, e Brönjkas Provinzial än e LBS, for dåt wat döör jare heelp möölik wörden as önj da leeste tiin iir. For ålem ouers tu da heelpere, stjör, bairädj än kultuurütschus, wat arken däi ma deertu baidreege dåt en unernaamen as üüs Andersen-Hüs bestönje koon, iirenåmtlik, ferstoont ham.

Dan trätjen da Latje Loosche ap än süngen.

Hauke Christiansen broocht da lukwansche foon e Gemiinde Risem-Lonham. Dåt hüs heet en grut bedjüsing, as „Markenzeichen der Region“, wiset ouer 300 iir boogkultuur än wus önj en hiinjen tustånd, as di Frasche Feriin for e Ååstermååre et 1989 kååfd. Di feriin heet foole mödj bewised, goue toochte amseet än dåt hüs ma laawen feeld. Dåt Andersen-Hüs as üt e frasch kultuur ai wach tu tånken, jarst rucht ai dan, wan et am e tukamst gungt.

Uk hi sää tunk for dåt wat heer lååsted wörden as än lååsted wårt, tu di formoon än sin gou „Team“ än wansched foole luk for e tukamst. Hi häi natöörlik uk wat mabroocht, e gemiinde wal tu dåt näist grut projäkt wat önjstoont, et teeken foon en grut stuk tååge än tou naie åke wat tudüünj.

Klångspal fülid deeraw, ma musiik än schungen.

Dan kömen da gröötnise foon da geeste. Tujarst foon Renate Schnack, broocht da lukwansche foon et Lönj Slaswik-Holstiinj. Uner en tååge foon inspiriirenden rüm, as sää, heer as di plåås for maning kultuure önjt Andersen-Hüs, dåt üülj wårt bewåård än di feriin löket önj e tukamst. Da dööre san ääm for enarken sunt tiin iir än heer wårt da manschne identitäät aw en gouen wäi näi broocht.

Hans Otto Meier, foon e Frasche Feriin, grutliird tu tiin iir idee, iirenåmt än bedjüsing fort frasch. Di beeste bewis as, dåt dåt wat heer iir for iir mååget wårt önjnümen wårt.

Än uk e Friisk Foriining wus ma Ilse Johanna Christiansen fertrin. sää, weer en frasch hart sloit, schal et uk en tuhüs heewe, as heer önjt Andersen-Hüs.

Dr. Alastair Walker grööted foon et Uurdebökstää önj Kil än sää, dåt we stult weese koone aw üüs hüs, dåt 1995 ma di 1. pris üttiiknet wörden as (Bundespreis für Handwerk in der Denkmalspflege). Hi kamt ålt hål wi heer haane, as iirenlasmoot än uk ma sin studänte.

Preester Spießwinkwel miinjd, dåt dåt Andersen-Hüs en ouremätje gou objäkt än projäkt as, as kulturäl stää for Risem-Lonham än trinambai, ouers uk widere wach. Dåt årbe wat heer dänj wart, as ma giilj ai tu betåålen.

Günter Jåpsen grutliird foon e Frasche Feriin Naibel-Deesbel än uk foon e Wisinghiird. Hi wansched üs maning junge manschne, wat dåt wat schååfed wörden as uk wideremååge.

Petra Hansen grööted foon e Frasche Rädj än foon e HGV Risem-Lonham. froid har deerouer, dåt dåt årbe, wat ålt mör wörden as, önj di räärie Frasche Feriin for e Ååstermååre aktiif önjnümen wårt. broocht en stuk foon di grute foone ma, wat bait Friesenschopping sait wörden as, as arken wat spräägen heet wat ma häi, än deerfor betunked ham üüsen jarste formoon Thomas Heinsen awt leest. Hi slüütj ouf ma da uurde: Dåt Andersen-Hüs schal foont laawen laawe.

Dan jäif et nuch hu büsche än en glees win. Et wjarn hu meeklike stüne, än dåt wat säid wörden as mätj en grün weese widere tu måågen, ma en uuge for e histoorie än en uug for e tukamst, ma åål üüs sane for üüsen hiimstoun än aw naier frasch, uk for üüs identitäät. Jüst deerfor as et Andersen-Hüs tu e rucht tid aw di ruchte wäi broocht wörden.

Sönke Namanny
     


Februar 2015                     © 2001 Andersen-Hüs/Knudsen                  Home